Oferty pracy

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Termin składania ofert upłynął 04.11.2014 r. o godz. 00:00

Nowy Targ, dnia 20 października 2014r.

MCSiR.210.1.3.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy – Kierownik obiektów sportowych.  

  1. Stanowisko pracy:

Kierownik obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

6) wykształcenie wyższe (ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, techniczne, wychowanie fizyczne i sportu, menadżer sportu),

7) staż pracy minimum 5 lat udokumentowane świadectwami pracy (kopia),

8) udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

  1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu,

2) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych,

3) znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków z zakresu ustaw samorządu gminnego, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa imprez masowych, finansów publicznych, prawa pracy i bhp, w tym przepisów o pracownikach samorządowych, innych obowiązujących przepisów dotyczących prawidłowej realizacji powierzonych zadań.

4) Kursy i szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania w administracji, menadżera sportu itp.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizacja pracy i kontrola bieżących działań funkcjonowania obiektów miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będących we władaniu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu,

2) organizacja imprez masowych,

3) współpraca ze stronami zewnętrznymi,

4) kierowanie i organizowanie pracy podległych zespołów,

5) przygotowanie opisu przedmiotów w procedurze zamówień publicznych,

6) czuwanie nad terminowością przeglądów technicznych i serwisów,

7) rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków od stron,

8) tworzenie raportów, zestawień, protokołów,

9) wykonywanie czynności zleconych przez przełożonego.

  1. Warunki pracy:

1) Wymiar czasu pracy – pełny etat na podstawie umowy o pracę,

2) Wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników MCSiR,

3) Pierwsza umowa na czas określony,

4) Praca wymagająca szczególnej dyspozycyjności, wyjazdów w teren,

5) Uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: stres, prąd elektryczny, oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym.

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy kandydata w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół, uczelni, konkursów i szkoleń,

2) kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie MCSiR,

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowodu osobistego lub paszportu),

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na stanowisko Kierownika obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),

7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku lub stosowne zaświadczenie lekarskie,

8) kopia lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

9) kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

10) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania obiektami sportowo – rekreacyjnymi,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu jego danych osobowych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

  1. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 3 listopada 2014r. osobiście w sekretariacie ( I piętro ) lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – Pływalnia Miejska, Pl. Evry 4 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko: Kierownik obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu”.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

  1. Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja konkursowa niezwłocznie dokona ich oceny odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymogów formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeniu do II etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłonienia kandydata.


Pliki do pobrania« powrót do listy ofert pracy

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.