Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MCSiR

Termin składania ofert upłynął 29.07.2015 r. o godz. 00:00

Znak: MCSiR.210.1.2.2015                                                                                        Nowy Targ, dnia 16 lipca 2015r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

  1. Stanowisko pracy:

Samodzielny Referent

  1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) staż pracy minimum 3 lata na stanowisku biurowym

6) wykształcenie wyższe: organizacja, administracja, administracja publiczna,

8) znajomość przepisów prawa regulujący zakres tematyczny stanowiska, w szczególności znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej, obsługi w zakresie organizacji i działania składnicy akt.

  1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) umiejętność organizowania pracy na pełnionym stanowisku.

2) odpowiedzialność, rzeczowość, uczciwość, skrupulatność.

3) dobry poziom komunikacji interpersonalnej, miła aparycja i podejście do klientów.

4) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.

5) odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

  1. Zakres obowiązków na stanowisku:

1) prowadzenie sekretariatu MCSiR,

2) przygotowywanie projektów pism i prowadzenie korespondencji Dyrektora MCSiR,

3) przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej MCSiR

4) przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad prawidłowym wypełnianiem procedury kancelaryjnej obowiązującej w MCSiR,

5) prowadzenie archiwum zakładowego MCSiR,

6) prowadzenie rejestru umów w zakresie korzystania z usług i udostępniania mienia MCSiR.

7) prowadzenie zbioru dokumentów kontroli zewnętrznych MCSiR.

8) udzielanie informacji stronom na temat funkcjonowania obiektów należących do MCSiR.

9) planowanie i realizacja zakupów materiałów biurowych dla MCSiR.

10) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora oraz obsługa reprezentacyjna w czasie spotkań.

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MCSiR, związanych z wykonywaną funkcją.

  1. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat na podstawie umowy o pracę,

2) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników MCSiR,

3) pierwsza umowa na czas określony,

4) praca biurowa w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku 800-1600,

5) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: prąd elektryczny, oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, stres.

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy kandydata w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół, uczelni, konkursów i szkoleń,

3) kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie MCSiR,

3) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

4) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na wolne urzędnicze stanowisko Samodzielnego Referenta w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.),

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

8) kopia lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

9) kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

10) dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i cv winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1182).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1202 z późn. zm.).”

  1. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w w terminie do dnia 28 lipca 2015 r. do sekretariatu ( I piętro ) pod adresem: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – Pływalnia Miejska, Pl. Evry 4 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór na stanowisko: Samodzielny Referent Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu (decyduje pieczęć wpływu na dziennik podawczy) , nie będą rozpatrywane.

  1. Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja konkursowa ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymogów formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeniu do II etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłonienia kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18533 01 63 w Sekretariacie MCSiR

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP MCSiR oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Pl. Evry 4 34-400 Nowy Targ.


Pliki do pobrania« powrót do listy ofert pracy

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.