Przetargi

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego

Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87864-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Targ
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektów Ośrodek Sportowy GORCE znajdujący się pod adresem Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do...
Termin składania ofert: 2014-03-24

Nowy Targ: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektu Ośrodek Sportowy GORCE znajdujący się pod adresem Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
Numer ogłoszenia: 156340 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87864 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Pl. Evry - Kryta Pływalnia, 24-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 602 210 018, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektu Ośrodek Sportowy GORCE znajdujący się pod adresem Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektów Ośrodek Sportowy GORCE znajdujący się pod adresem Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania: 1/ zamawiający zamawia na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014r i 1 stycznia do 31 grudnia 2015r moc umowną w wysokości 15 m3/h, 2/ zamawiający zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku umownego w szacunkowych ilości: Miesiąc gazowy Ilości paliwa gazowego w m3 Rok 2014 kwiecień 2600 maj 1000 czerwiec 1050 lipiec 1000 sierpień 1150 wrzesień 1400 październik 3000 listopad 4250 grudzień 5350 Razem 20800 Rok 2015 styczeń 5300 luty 4650 marzec 5350 kwiecień 2600 maj 1000 czerwiec 1050 lipiec 1000 sierpień 1150 wrzesień 1400 październik 3000 listopad 4250 grudzień 5350 Razem 36100 Razem lata 2014 i 2015 56900 3/ charakterystyka gazowa obiektu zamawiającego Ośrodek Sportowy GORCE znajdujący się pod adresem Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ: a) grupa przyłączeniowa - grupa II - podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3, b) grupa taryfowa - dla odbiorców deklarujących pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do gazu ziemnego wysokometanowego w zakresie mocy umownej powyżej 10 m3/h do 65 m3/h włącznie (taryfa W5), c) miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego - budynek sportowo - hotelowy, Ośrodek Sportowy GORCE przy Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ, d) cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie obiektu i podgrzewanie wody, e) rodzaj i ilość urządzeń gazowych - 2 szt. kotłów gazowych HOVAL UltraGas UG-AM-c250 o mocy 250 kW każdy, f) przewidywane roczne szacunkowe zużycie paliwa gazowego - 36 100 m3, g) moc zamawiana - 15 m3/h, h) charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego: a) I kwartał - 42%, II kwartał - 13%, b) III kwartał - 10%, c) IV kwartał - 35%. i) wymagane minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru: 1,8 kPa, j) układ pomiarowy: gazomierz G40 - 1 szt, rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym. k) właściciel układu pomiarowego - Operator Systemu Dystrybucyjnego. l) alternatywne źródło energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego - brak. 3. Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa gazowego oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucyjnych do obiektu Ośrodek Sportowy GORCE przy Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej pomiędzy wykonawcą a dystrybutorem. 5. Wynagrodzenie wykonawcy w okresie rozliczeniowym stanowić będzie suma opłat za faktyczne zużycie paliwa gazowego, opłatę abonamentową, opłatę sieciową stalą, opłatę sieciowa zmienną oraz opłatę za odchylenie od ciepła spalania. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia zamawiającemu faktury VAT. 6. Rozliczenie przesyłu gazu nastąpi na podstawie aktualnej w danym momencie taryf Sprzedawcy i taryfy Operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 7. Stawka podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, c) taryfy określone przez wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem zamawiającego obniżone taryfy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektu Ośrodek Sportowy GORCE znajdujący się pod adresem Al. 1000-lecia 74, 34-400 Nowy Targ w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul.Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 108314,55

  • Oferta z najniższą ceną: 108314,55 / Oferta z najwyższą ceną: 108314,55

  • Waluta: PLN.

« powrót do szczegółów przetargu

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.