Przetargi

II przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego - gastronomia

Termin składania ofert upłynął 28.04.2014 r. o godz. 15:00

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza II pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Pływalni Miejskiej-gastronomia.
Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 114,71m2 usytuowany w nowo wybudowanym budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu przy Pl. Evry 4.
Przedmiot przetargu składa się z pomieszczeń:
- bar 39,45 m2
- część usługowa holu głównego 60 m²
- zaplecze barku wraz z toaletą dla personelu 13,14 m2
- magazyn baru 2,12 m2
Przedmiot najmu jest wyposażony w wyposażenie:
- stałe: lada barowa, kredens barowy z półką wiszącą, umywalka nablatowa 60 cm, ciąg kuchenny ze stali nierdzewnej z okapem wyposażony w: kuchenkę 4-palinikową elektryczną, szafę 2-drzwiową, stolik dostawczy, zlewozmywak 1-komorowy wraz z baterią z szafą 3-drzwiową, zlewozmywak 1-komorowy wraz z baterią, umywalka 45 cm wraz z baterią, umywalka z lustrem, WC;
- ruchome: stoliki (10 szt.), krzesła (30 szt.), hokery barowe (9 szt.), chłodziarka, maszyna myjąco – wyparzająca, pojemniki na mydło, papier toaletowy, ręcznik papierowy, szczotka WC.
Przedmiot najmu posiada instalację centralnego ogrzewania, mechaniczną instalację wentylacyjną, instalację elektryczną, instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi sublicznikami.
Przedmiot najmu oznaczono jako część działki ewid. nr 19583 stanowi własność Gminy Miasto Nowy Targ i opisanej w KW nr NS1T/00148371/4.
Wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Okres najmu: długość okresu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu ofertowego, jednak nie może przekraczać 3 lat.
Minimalna wywoławcza wartość miesięczna czynszu za wynajem lokalu nie mniej niż 2 000,00 zł netto.
Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do opłaty kosztów związanych z prowadzoną działalnością, tj. energią elektryczna, wody zimnej i ciepłej oraz ścieków według wskazań subliczników, telefonu, internetu,
wywozu i utylizacji odpadów stałych oraz publiczno prawnych, tj. podatku od nieruchomości.

1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w MCSiR Nowy Targ – Pływalnia Miejska przy Pl. Evry 4, sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 28 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „ II przetarg ofertowy na najem gastronomii”.
2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) sposób zagospodarowania lokalu w formie opisowej i graficznej,
4) szczegółowa charakterystyka prowadzonej działalności w lokalu użytkowym oraz przewidywanego asortymentu (nie dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowych),
5) okres obowiązywania umowy dzierżawy (nie dłuższy niż 3 lata),
6) wykaz dotychczasowego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności o podobnym charakterze ze wskazaniem nazwy, lokalizacji, zakresu i terminu prowadzonej działalności,
7) wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto,
8) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
9) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
10) podpis składającego ofertę.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przelewem na konto MCSiR w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 w terminie do 27 kwietnia 2014 r.
4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 10.30 w budynku Pływalni Miejskiej w sali konferencyjnej (I piętro).
5. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9.00-15.00. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych MCSiR www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń MCSiR Nowy Targ – Pływalnia Miejska przy Pl. Evry 4 oraz Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, na stronie internetowej MCSiR www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Nowy Targ 14.04.2014


Pliki do pobrania« powrót do listy przetargów

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.