Przetargi

Pisemny przetarg ofertowy na oddanie w najem nieruchomości - małej sali gimnastycznej Miejskiej Hali Sportowej Gorce przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.

Termin składania ofert upłynął 22.02.2016 r. o godz. 12:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza pisemny przetarg ofertowy na oddanie w najem nieruchomości  - małej sali gimnastycznej Miejskiej Hali Sportowej "GORCE" przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.

 1. Przedmiotem przetargu ofertowego jest część nieruchomość Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” położonej przy ul. Aleje Tysiąclecia 74 w Nowym Targu obejmująca budynek użytkowy tzw. małej sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 395,44 m2, wraz z przynależnym terenem o pow. 450 m2, zgodnie ze schematem, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w tym:

  1. Sala gimnastyczna o powierzchni 288 m2,

  2. Szatnie wraz z sanitariatami oraz magazyny o powierzchni 107,44 m2,

  3. Przedmiot najmu jest wyposażony w:

   1. wyposażenie stałe: kosz do koszykówki 2 szt., drabinki 24 szt., lustra naścienne o wymiarach. wys. 1,60m x szer. 15,30m, wentylator mechaniczny Dospel Profesional wraz z zegarem Finverter, umywalka wraz z baterią 4 szt., prysznic z betonowym brodzikiem 2 szt., WC 2 szt., lampy halogenowe na sali 6 szt., lampy sufitowe z świetlówkami na sali 42 szt., lampy sufitowe w szatniach 3 szt.

   2. wyposażenie ruchome: wieszaki naścienne na ubrania 5 szt., żaluzje na oknach 8 szt.

  4. Przedmiot najmu posiada instalację centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną, instalację elektryczną wraz z sublicznikiem, instalacji wod-kan wraz z sublicznikiem wody ciepłej i zimnej,

 2. Nieruchomość jest oznaczona jako część działki ewidencyjnej nr 19438/2, opisanej w KW nr NS1T/00111805/8 stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ, a będącej w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

 3. Długość okresu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu, jednak nie dłużej niż 3 lat licząc od dnia podpisania umowy.

 4. Wysokość miesięcznego czynszu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu, jednak nie mniej niż 4 000,00 (słownie: cztery tysiące 00/100) zł brutto za miesięcznie licząc od dnia podpisania umowy.

 5. Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do opłaty kosztów związanych z prowadzoną działalnością, tj. energia elektryczna, wody zimnej i ciepłej oraz ścieków według wskazań odpowiednich subliczników, telefonu, internetu, wywozu i utylizacji odpadów stałych oraz publiczno prawnych, tj. podatku od nieruchomości.

 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 000,00 (słownie: jeden tysięcy 00/100) złotych przelewem na konto MCSiR w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 w terminie do 19 lutego 2016 r.

 7. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowy Targ przy Pl. Evry 4, sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 22 lutego 2016 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Przetarg ofertowy na najem małej sali gimnastycznej - hala Gorce”

 8. Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

  2. datę sporządzenia oferty,

  3. szczegółową charakterystykę prowadzonej działalności sportowo - rekreacyjnej w najmowanej części budynku w formie opisowej,

  4. zakres i wysokość planowanych nakładów finansowych na ewentualny remont budynku,

  5. czasokres obowiązywania umowy najmu, jednak nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia podpisania umowy,

  6. wysokość miesięcznego czynszu najmu brutto, jednak nie mniej niż 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) zł brutto miesięcznie, płatny od dnia dnia podpisania umowy,

  7. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,

  8. oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,

  9. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  10. podpis składającego ofertę na każdym dokumencie

 9. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. do godz. 12.30 w budynku Pływalni Miejskiej w sali konferencyjnej (I piętro).

 10. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9.00-15.00. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych MCSiR Nowy Targ www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 11. Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń MCSiR Nowy Targ przy Pl. Evry 4 oraz Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, na stronie internetowej MCSiR www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

 12. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

 13. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.Nowy Targ, 15.01.2016


Pliki do pobrania« powrót do listy przetargów

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.