Przetargi

Przetarg nieograniczony na oddanie w najem części nieruchomości Miejskiej Hali Sportowej Gorce przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu

Termin składania ofert upłynął 25.09.2015 r. o godz. 15:30

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w najem części nieruchomości Miejskiej Hali Sportowej "GORCE" przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” położonej przy ul. Aleje Tysiąclecia 74 w Nowym Targu obejmująca lokale użytkowe znajdującej się w budynku głównym o łącznej powierzchni 1 498,07 m2, w tym:
1) część gastronomiczną wraz z kuchnią znajdującą się na parterze budynku o powierzchni 198,23 m2,
2) hol wejściowy wraz z komunikacją znajdujący się na parterze budynku o powierzchni 724,37 m2,
3) część noclegowa (49 miejsc noclegowych, w tym 19 pokoi, (4 pokoje z łazienką), 5 pom. gospodarczych, 2 łazienki z prysznicami na korytarzu, 2 WC) znajdującą się na piętrze budynku o powierzchni 575,47 m2,
4) przynależny teren o powierzchni  773 m2,
zwany dalej Przedmiotem Najmu.
2. Przedmiot Najmu jest  oznaczona jako część działki ewidencyjnej nr 19438/2, opisanej w KW nr NS1T/00111805/8 stanowiącej własność Gminy Miasto Nowy Targ, a będącej w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
3. Długość okresu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu, jednak nie dłużej niż 15 lat licząc od dnia podpisania umowy.
4. Wysokość miesięcznego czynszu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu, jednak nie mniej niż 1 500 zł netto płatny od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
5. Najemca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko wykonać projekt remontu i przebudowy budynku Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, który zostanie uzgodniony z Wynajmującym. Projekt powinien zakładać:
1) wykonanie nowej instalacji CO w pełnym zakresie z wykorzystaniem istniejącej kotłowni gazowej z założeniem odrębnego opomiarowania części hotelowo – gastronomicznej budynku oraz hali sportowej z szatniami wraz z istniejącym przyłączem budynku małej sali gimnastycznej,
2) wykonanie przyłącza wody użytkowej do budynku z miejskiej sieci wodociągowej z założeniem odrębnego opomiarowania części hotelowo – gastronomicznej budynku oraz hali sportowej z szatniami wraz z istniejącym przyłączem budynku małej sali gimnastycznej,
3) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod-kan w pełnym zakresie z wykorzystaniem istniejącego odpływu,
4) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w pełnym zakresie z wykorzystaniem istniejącego przyłącza z założeniem odrębnego opomiarowania części hotelowo – gastronomicznej budynku oraz hali sportowej z szatniami wraz z istniejącym przyłączem budynku małej sali gimnastycznej,
5) wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej w pełnym zakresie, w przypadku możliwości technicznych naprawa i wykorzystanie istniejącej wentylacji hali sportowej,
6) wykonanie nowej instalacji niskoprądowej, w tym: telefon, internet, monitoring,
7) wykonanie nowych toalet ogólnodostępnych przy hali sportowej,
8) wykonanie nowych szatni sportowych przy hali sportowej wraz z łazienkami (prysznice, umywalki, WC),
9) wykonanie dla wszystkich pokoi łazienek z prysznicem, umywalką i WC,
10) remont istniejących lub wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych,
11) dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., w tym: wyposażenie w centralę, sygnalizację, czujki, klapy oddymiające, itp. oraz dostosowanie długości dróg ewakuacyjnych.
6. Wykonania na własny koszt i ryzyko prac budowlanych zgodnych z projektem, o którym mowa w pkt. 5 oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i odbiorów, w tym: decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
7. Wynajmujący dopuszcza możliwość wykonania przez Najemcę rozbudowy budynku, np. poprzez dobudowę II piętra nad istniejącą częścią hotelową, kuchnią oraz siłownią w celu uzyskania większej ilości miejsc noclegowych, po uzyskaniu stosownych pozwoleń,
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto MCSiR w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 w terminie do 25 września 2015 r.
9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, które należy składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowy Targ przy Pl. Evry 4, sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 25 września 2015 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „przetarg ofertowy na najem części hali Gorce”.  
10. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) zakres i sposób remontu i przebudowy budynku w formie opisowej i graficznej (np. koncepcji architektonicznej),
4) szczegółowa charakterystyka prowadzonej działalności w najmowanej części budynku,
5) wysokość planowanych nakładów na wykończenie lokalu i zagospodarowanie terenu,
6) czasokres obowiązywania umowy najmu, jednak nie dłuższy niż 15 lat licząc od dnia podpisania umowy,
7) wysokość miesięcznego czynszu najmu netto, jednak nie mniej niż 1 500 zł netto płatny od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
8) przewidywany termin zakończenia prac inwestycyjnych,
9) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
10) oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
11) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
12) podpis składającego ofertę na każdym dokumencie.
11. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. o godz. 12.00 w budynku Pływalni Miejskiej w sali konferencyjnej (I piętro).
12. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9.00-15.00. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych MCSiR Nowy Targ www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
13. Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń MCSiR Nowy Targ przy Pl. Evry 4 oraz Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, na stronie internetowej MCSiR www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
14. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.
15. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Nowy Targ, 01.09.2015


Pliki do pobrania« powrót do listy przetargów

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.