Przetargi

Przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej

Termin składania ofert upłynął 01.04.2014 r. o godz. 15:00

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Pływalni Miejskiej przy Placu Evry 4 w Nowym Targu w celu prowadzenia gabinetów odnowy biologicznej

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 105,60 m2 usytuowany w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu przy Pl. Evry 4 zwany dalej przedmiotem najmu.

1) Przedmiot najmu składający się z pomieszczeń:
- grota solna 27,25 m2
- hall wejściowy i komunikacja 23,85 m2
- gabinet nr 1 - 13,75 m2
- gabinet nr 2 - 12,96 m2
- gabinet nr 3 - 13,08 m2
- solarium 14,71 m2

Przedmiot najmu jest wyposażony w wyposażenie:

- stałe: tężnia solankowa zbudowana z drewna iglastego i gałązek brzozowych oraz zaopatrzona w urządzenie do pompowania i dozowania solanki, system nagłośnieniowy wraz z mini wieżą, klimatyzator typ „Split” z wyświetlaczem i pilotem, umywalka wraz z baterią (3 szt.), szafka umywalkowa stojąca (3 szt.), lustro ścienne wklejane wraz z oświetleniem (3 szt.), zlewozmywak jednokomorowy z baterią i ociekaczem wraz szafką;

- ruchome: leżak (10szt.), leżanka - kozetka medyczna (3szt.), sofa wraz ze stolikiem, stół (3szt.), krzesło (5 szt.), pojemniki na mydło (3szt.), pojemnik na ręcznik papierowy (3szt.), pojemniki na odpadki (4szt.), solarium stojące firmy Dr.Muller typ i6 (2szt.), szafki basenowe z laminatu HPL (12 szt.)

Przedmiot najmu posiada instalację centralnego ogrzewania, mechaniczną instalację wentylacyjną, instalację elektryczną wraz z sublicznikiem, instalacji wod-kan wraz z sublicznikiem wody ciepłej i zimnej.

Przedmiot najmu oznaczono jako część działki ewid. nr 19583 stanowi własność Gminy Miasto Nowy Targ i opisanej w KW nr NS1T/00148371/4.

Minimalna wywoławcza wartość miesięczna czynszu za wynajem lokalu nie mniej niż 3 000,00 zł netto.

Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do opłaty kosztów związanych z prowadzoną działalnością, tj. energia elektryczna, wody zimnej i ciepłej oraz ścieków według wskazań odpowiednich subliczników, telefonu, internetu, wywozu i utylizacji odpadów stałych oraz publiczno prawnych, tj. podatku od nieruchomości.

Wadium: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Okres najmu: długość okresu najmu będzie rezultatem przeprowadzonego przetargu ofertowego, jednak nie może przekraczać 3 lat.

1. Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w MCSiR Nowy Targ – Pływalnia Miejska przy Pl. Evry 4, sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 1 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „przetarg ofertowy na najem odnowy biologicznej”.

2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) szczegółowa charakterystyka prowadzonej działalności w lokalu użytkowym,
4) okres obowiązywania umowy dzierżawy (nie dłuższy niż 3 lata),
5) wykaz dotychczasowego doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności o podobnym charakterze ze wskazaniem nazwy, lokalizacji, zakresu i terminu prowadzonej działalności,
6) wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto,
7) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ,
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
9) podpis składającego ofertę.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) przelewem na konto MCSiR w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 33 1240 5136 1111 0010 5658 4328 w terminie do 1 kwietnia 2014 r.

4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2014 r. o godz. 12.30 w budynku Pływalni Miejskiej w sali konferencyjnej (I piętro).

5. Z regulaminem przetargu należy zapoznać się w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu, sekretariat (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 9.00-15.00. Regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych Pływalni Miejskiej www.basen.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o organizowanym przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń MCSiR Nowy Targ – Pływalnia Miejska przy Pl. Evry 4 oraz Urzędu Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, na stronie internetowej MCSiR www.mcsir.nowytarg.pl oraz Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej

6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu najpóźniej w ciągu czternastu dni, od dnia wygrania przetargu – na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie przetargu.

7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości lub zamknąć przetarg bez wyboru oferty oraz, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Nowy Targ 17.03.2014


Pliki do pobrania« powrót do listy przetargów

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.